NPP Doupňák

Panoramatická fotografie

Geologie: V podloží jsou horniny krušnohorského krystalinika zastoupené drobnozrnnou až středně zrnitou muskovitickou a dvojslídnou ortorulou (stáří hornin je svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum). Rulou prochází hydrotermální křemenná žíla, která zde ovšem nevystupuje na povrch. Její úlomky, které jsou tvořeny zejména nápadným cihlově až masově červeným hematitickým křemenem (jaspis), se dnes nacházejí na hromadách rulových balvanů na zalesněném svahu. Kameny jsou vysbírané z kdysi existujících polí a dokazují zemědělské obhospodařování těchto míst Krušných hor alespoň na konci 18. století, ale nejspíše ještě dříve (14.-16. století). Zalesněné svahy Doupňáku pokrývají kamenitohlinité suťové sedimenty, půdy jsou mělké, skeletovité.
Květena: Území NPP pokrývá smíšený les, s převahou borovice a příměsí dubu, modřínu a smrku. Květena není výjimečná.
Zvířena: Ze zvláště chráněných živočišných druhů byly pozorovány pěnice vlašská (Sylvia nisoria) a slepýš křehký (Anguis fragilis)
Lesnictví: Smíšení lesní porosty na svazích všech expozic jsou nepůvodní, se zastoupením borovice lesní, smrku ztepilého, modřínu opadavého, dubu letního a břízy bělkoré.