PP Mravenčák

Panoramatická fotografie

Geologie: Území se nachází na severním okraji třetihorního neovulkanického komplexu Doupovských hor, v jehož podloží je krystalinikum (orotoruly až migmatity). Mravenčák představuje kuželovitý neovulkanický suk tvořený leucitickým tefritem. Na západním svahu se zachovala 3 až 6 m vysoká skalní stěna, kde se střídají polohy pevné horniny, tufů a tufových aglomerátů, které kapsovitě vyvětrávají do hloubky asi 0,5 m. Svahy pokrývají sutě, půdy jsou mělké.
Květena: Skalní výchozy osídlila teplomilná stepní květena, např. silně ohrožený koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subs. bohemica), dále bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), tařice skalní (Aurinia saxatilis), kavyl Ivanův (Stipa joannis). Část lokality porůstá smíšený les, svým druhovým složením blízký původním porostům. Vzhledem ke konfiguraci terénu (příkrý svah, obnažené skály) má charakter lesa ochranného, hospodářsky není využíván,
Zvířena: Vzhledem k hlavnímu motivu ochrany není území z hlediska zoologie systematicky ledováno.
Lesnictví: Okolo skalního útvaru se nachází na mimořádně nepříznivém stanovišti řídký porost dubu letního s bohatým křovinným porostem.