PP Louka vstavačů u Černýše

Geologie: Podloží tvoří horniny krystalinika údolí Ohře, které je pokračováním Krušnohorského krystalinika jižně od krušnohorské zlomové linie. Ortoruly až migmatity (stáří hornin je svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum) jsou překryty čtvrtohorními náplavy Malodolského potoka (štěrkopísek a jílovojlinité sedimenty). Půdy jsou glejové se slabou vrstvou rašeliny.
Květena: Společenstvo podmáčené louky náleží k eutrofním vysokostébelným loukám s trvale zvýšenou vlhkostí ve svrchní části půdního profilu. Kromě prstnatce májového (Dactylorhiza majalis),který se na lokalitě vyskytuje ve stovkách exemplářů, se zde sporadicky nachází rovněž upolín nejvyšší (Trollius altissimus).
Zvířena: Ze zoologického hlediska není lokalita významná.
Využití: V roce 1989 byla lokalita narušena výkopem pro stavbu plynovodu. Narušená část postupně regeneruje.
Poznámka: Pro lokalitu je navrženo vyhlášení ochranného pásma se zákazem výstavby a dalších zásahů narušujících chráněné území.